Press "Enter" to skip to content

solo exhibition at GASK

Prokop Bartoníček 49° 56.822, 15° 15.870; 2014 GASK

Rád bych vás pozval na moji samostatnou výstavu v Galerii Středočeského kraje (GASK). Vernisáž proběhne v sobotu 5.4. v Kutné Hoře a expozice potrvá do 28.6. 2014.

I would like to invite you to my solo exhibition at the Gallery of the Central Bohemian Region (GASK). The opening will take place on Saturday 5th April in Kutná Hora and the exhibition will be open until 28.06 2014.

CATALOGUE / KATALOG - PDF (cz, en)

so/sat 5.4. 2014, 17h

Galerie Středočeského kraje

Barborská 53/24, 284 01 Kutná Hora

gask_fly_001mfacebook event

Výstava s názvem „49° 56.822, 15° 15.870“ (odvozeným od souřadnic místa jejího konání)je trojdílným site-specific projektem, připraveným přímo pro jedinečné prostory Galerie Středočeského kraje – konkrétně pro barokní lékárnu a lázně Jezuitské koleje. Všechna tři díla balancují na hraně technologického průzkumu a konceptuálního umění. Hlavní instalace využívá UV laser projektor vlastní konstrukce – paprsky světla odrážející se o rozvlněnou vodní hladinu opisují abstraktní struktury na fosforovou plochu. Další dílo zasahuje do klasického procesu sítotisku a spojuje tak starou řemeslnou formu s dnešním fenoménem tzv. generative graphics. Poslední dílo pak jednoduchým zábleskem světla nahraje do očního pozadí diváka na krátkou chvíli jeho vlastní tvář, a otevírá tak polemiku o křehké hranici mezi obrazem reality a představou lidské mysli.

Prokop Bartoníček (*1983) patří k mladé generaci současných umělců, kteří uplatňují nejnovější technologické inovace jako přirozený vyjadřovací prostředek. Jejich tvůrčí arénou není ateliér, ale celá globální komunikační síť. Na rozdíl od mnoha jeho vrstevníků se Bartoníček však neodpoutává od prožitých rozměrů lidského bytí, neodplouvá do umělých rovin virtuální reality. Cílem jeho tvorby je naopak promyšlená (přitom stále experimentální) konfrontace uhrančivě dokonalého projevu elektronických médií a neméně fascinujícího „pravého“ světa člověka a přírody. Ve vzniklém dialogu mezi těmito sférami jde autorovi především o odkrývání procesů odehrávajících se jak v lidské mysli, tak v přírodě a vesmíru. Podněcuje tak v naší představivosti vědomí o zákonitostech (ale také o nepředvídatelných jevech), které podmiňují hmatatelný rámec lidské civilizace a koneckonců i nedozírné pohyby kosmu.

Bartoníček’s exhibition entitled ‘49° 56.822, 15° 15.870’ (taken from the coordinates of where it’s located) is a three-part site-specific project put together specially for the unique spaces of the Gallery of the Central Bohemian Gallery – specifically for the Baroque pharmacy and the spa room of the Jesuit College. All three pieces are poised on the boundary between technological research and conceptual art. The main installation uses a UV laser projector whose construction the artist made himself – the rays of light reflecting off the rippled water’s surface draw abstract structures on a phosphorescent surface. The second work involves the classical technique of screenprinting, combining a traditional printmaking form with the current phenomenon of generative graphics. Using a simple flash of light, the third piece ‘records’ a momentary image of viewers’ faces in their own retinas, raising questions about the delicate borderline between the image of reality and an idea conjured by the human mind. 

Prokop Bartoníček (*1983) belongs to the young generation of contemporary artists who use the latest technological innovations as a natural means of expression.  Their creative arena isn’t the studio but the entire global communications network. In contrast to many of his contemporaries, Bartoníček doesn’t disengage from the experienced dimensions of human being; he doesn’t journey off into the artificial realm of virtual reality. His work is, instead, focused on a carefully considered (though continually experimental) juxtaposition of the captivatingly perfect expression of electronic media and the no less fascinating ‘real’ world of humanity and nature. In the dialogue between these two spheres, Bartoníček is primarily concerned with revealing the processes that take place in the human mind, in nature and the universe. In doing so, he stimulates in our imagination an awareness of the laws (but also unpredictable phenomena) that determine both the tangible framework of human civilisation and the incalculable motions of the cosmos.

Richard Drury (hlavní kurátor / chief curator GASK)