Dělám pořádek ve skladu. Chce to někdo?

I’m tidying up the depository. Does anyone want this?

Našel jsem několik drobností z mé společné výstavy s Florianem Kühnlem, The Different Perspectives (2016).

Fotografie jsem v době vývoje hlavní instalace Prisma (tvořené z kinetické soustavy zrcadel snímaných mocap senzory, do kterých se dle jejich polohy promítal související obsah), pořizoval pomocí scanneru v telefonu. Obraz se tak transformoval dle jiné roviny v prostoru, než byl můj úhel pohledu. Ostatně, tak jak tomu při „sledování médií“ bývá.

Každá fotografie byla tištěna pouze jednou. Myslím, že by mohly udělat někomu z vás radost. Kdo má zájem, pište mi do zpráv, pouštím je přátelům a známým za vstřícnou cenu od tří do pěti tisíc (vč. boxu), dle jejich možností.
(Několik kusů má již majitele, aktuální stav najdete zde.)

I found a few tidbits from my joint exhibition with Florian Kühnle, The Different Perspectives (2016).
During the development of the main installation (consisting of a kinetic system of mirrors tracked by mocap sensors, into which related content was projected according to their position), I took these photos using a phone scanner. Thus, the image transformed according to a different plane in space than my point of view. After all, as is the case with “watching the media.”
Each photo was printed only once. If you are interested, write to me in the messages. According to their financial situation, I will release them to friends and acquaintances for a reasonable price of three to five thousand (czk, including the box). They might make some of you happy.

(Several pieces already have owners, you can find the current status here.)

Pozadí událostí – cooperation with Jan Hřebejk

Just before Covid, in January 2020, Jan Hřebejk called me. While I was dumbfounded on the phone, “The director” rang out. He outlined what kind of series he was preparing and would need my help to select suitable artworks for the film and, simply put, hit the right artistic environment.

We met the next week, the three of us and Petr Jarchovský, in New York in Harlem, for a Sunday mass with the gospel. It just so happened that we were traveling there at the same time.

At lunch together, we confirmed that my work Vibrator (2007-2012), paintings by Aleš Brázdil, drawings by Lenka Chánová, and works by others would play in the series. Well, Jan also told me that he would like me to play the character of the artist Skalák. I enjoyed it, so I took it.

After lunch, we visited Miloš Forman’s apartment; Mrs. Martina hosted us in the legendary Hampshire/Essex House. The funny thing was that the day before that, I was taking pictures of sculptures for my mom’s book in the barracks across the corner from Central Park, roughly on the same floor. That publication will also be published this year. The world seemed small to me then, but from today’s point of view, it was also a little more in order.

One full day of filming Pozadí událostí took place in Ex Post. We had Dita Malečková present the staged opening, who recited a curatorial text written by artificial intelligence. The partner in my minor role, the gallerist, was played by Prokop Svoboda. The most fun was probably filming with Katarzia in the artist’s studio. We know each other well, so it was fun on the set.

The series Pozadí událostí touches on sensitive topics with detailed precision. Gender, me too, sexuality, petty-bourgeoisie, prejudice, xenophobia, i.e., serious stuff, but at the same time, it’s a fun TV detective story, so there’s a good chance that the essential element will get right where it belongs.

The film stars, for example, my favorites, Martha Issová and Petra Hřebíčková, but also Jan Slovák, who played the main character in the legendary film Kouř!

You can watch Pozadí událostí events from this Sunday evening on ČT1.

All epoisodes free to watcvh on web of Czech national TV.


Těsně před Covidem, v lednu 2020, mi volal Jan Hřebejk. Když jsem nechápavě mlčel do telefonu, ozvalo se „Ten režisér.“ Nastínil mi, jaký připravuje seriál a že by ode mě potřeboval pomoct do snímku vybrat vhodná umělecká díla a jednoduše řečeno trefit správně umělecké prostředí.

Potkali jsme se hned další týden, všichni tři i s Petrem Jarchovským, v New Yorku v Harlemu, na nedělní mši se super gospelem. Zrovna to tak vyšlo, že jsme tam cestovali ve stejnou dobu.

Na společném obědě jsme si potvrdili, že si v seriálu zahraje mé dílo Vibrátor (2007-2012), malby Aleše Brázdila, kresby Lenky Chánové a práce dalších. No a taky tam na mě Jan vybalil, že by rád abych postavu umělce Skaláka hrál já. Bavilo mě to, a tak jsem to vzal.

Po obědě jsme vyrazili na návštěvu bytu Miloše Formana, v legendárním Hampshire/Essex House nás hostila paní Martina. Vtipný bylo, že den před tím jsem v baráku přes roh Centrál parku fotil, zhruba ve stejným poschodí, sochy do knihy mé mámy, ta publikace vyjde taky letos. Svět se mi tehdy zdál strašně malej, z dnešního pohledu byl taky o něco víc v pořádku.

Jeden celý natáčecí den Pozadí událostí proběhl v Ex Post. Inscenovanou vernisáž jsme nechali uvést Ditu Malečkovou, která recitovala kurátorský text napsaný umělou inteligencí. Parťáka mé drobné role, galeristu, hrál Prokop Svoboda. Asi nejzábavnější bylo společné natáčení i s Katarzií v ateliéru umělce. Známe se dobře a tak na place byla sranda.

Pozadí událostí se s pečlivou přesností dotýká citlivých témat; genderu, me too, sexuality, maloměšťáctví, předsudků, xenofobie, tedy vážných věcí, ale současně je to zábavná televizní detektivka, a tak je tu velká šance, že to podstatné se dostane právě tam kam má.

Ve snímku hrají např. mé oblíbenkyně Martha Issová a Petra Hřebíčková, ale třeba i Jan Slovák, co hrál hlavní postavu v legendárním Kouři!

Sledovat Pozadí událostí můžete od této neděle večer na ČT1.

The Resilience multiplications

Resilience is an attribute that was needed more this year than ever before. I am currently finishing a light object, which also includes typography, that I sculpted and printed. Before the Resilience could be seen, I prepared a limited series of screen-prints on paper and T-shirts. They will remind us to take care of ourselves to manage the pitfalls.

The T-shirt is only 10 pieces per design in a given size, price 850 CZK.
Paper B2 (70 x 50 cm), edition of 44 pieces, price CZK 3,500.
Paper B1 (100 x 70 cm), edition 11 pcs, price on request.

Odolnost je vlastnost, která byla letos zapotřebí víc než kdy před tím. Aktuálně dokončuji světelný objekt, jehož součástí je i typografie, kterou jsem modeloval a tiskl. Než bude Resilience k vidění, připravil jsem limitovanou sérii sítotisků na papír a trička. Budou připomínat, že pro zvládnutí nástrah je třeba o sebe dbát.

Triček je pouze 10 ks na design v dané velikosti, za 850 Kč.
Papír B2 (70 x 50 cm), edice o 44 ks, cena 3.500 Kč.
Papír B1 (100 x 70 cm), edice o 11 ks, cena na dotaz.

Award in Japan for Jller

Jller, got an excellence award at the Japan Media Arts Festival.

Two artists—a German who studied robotics at the University of Tokyo, and a native of the Czech Republic, the birthplace of the word “robot”— collaborated in creating what they call “a very complex and useless machine” based on the notion that “the act of collecting and sorting things is part of what made ancient humans human.” A device resembling an XY plotter uses computer vision to identify some 7,000 stones and rearranges them in a certain order with an industrial vacuum robot arm. The stones were collected from the banks of the Jller River, at a spot right before where the river flows into the Danube close to the city of Ulm, a university town that was once the capital of the Holy Roman Empire and also a place associated with historical figures like Napoleon and Einstein. Using a machine-learning algorithm for identification and analysis, the system renders the timescale of natural phenomena visible without any human intervention, just like the robots in the 1972 film Silent Running. This work is site-specific but with a universal theme, and unites geological history and artificial intelligence. Mutually contradictory elements are brilliantly combined here. An exceptional piece that particularly merits recognition at a media arts festival where so many of the other works only have a meta-perspective of time and space. – Moriyama Tomoe, Japan Media Arts Festival, 2017

(CZ) Rozhovor o oceněné Jller na Ars Electronica, 2016

Když jsme s Benem před několika měsíci zveřejnili videodokumentaci naši instalace Jller, strhla se lavina mezinárodního mediálního zájmu.

Dostali jsme se do časopisu WIRED i Popular Science. Díky globálnímu hype o Jller projevila zájem i DVTV. Stroj byl ale tou dobou již uskladněn a tak jsme českým novinářům (půl roku po výstavě v Ex Post) neměli, dle jejich úsudku, co nabídnout.

Jediné české rozhovory tedy proběhli s Vltavou a později s Rádiem Wave. O stroji, jeho poslání, ocenění na Ars Electronica a zákulisí tohoto slavného festivalu jsem v rakouském Linci vyprávěl Lence Morávkové z ČRo Wave.

(CZ) Nepřetržitá přitažlivost experimentu – profil v časopise Cinepur

“Dnes, kdy je pohyblivý obraz všudypřítomný, řada umělců s ním pracuje jako se součástí experimentálních světelně-kinetických instalací, které mohou fungovat v interiéru galerií i na veřejných prostranstvích, kde se stávají součástí urbánního informačního toku. Jedním z mladých českých tvůrců, který se ubírá tímto směrem, je Prokop Bartoníček (*1983, Praha), mezi jehož projekty patří například Network Streetart realizovaný v Praze v roce 2007.” …

Sylvie Poláková, Cinepur č. 101 – 9/2015, Český talent, profil
PDF s článkem ke stažení.

Catalog of a solo exhibition in GASK, 2014

PDF of catalog to download.

Ve čtvrtek se bude v Galerii Středočeského kraje křtít katalog k výstavě Prokopa Bartoníčka (31), jejíž název tvoří souřadnice místa jejího konání, čili bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře. V expozici autor mimo jiné používá vynález, který vyvinulo jeho studio pebe/lab: jde o inovovaný sítotisk, kdy se místo osvitu pomocí světla používá UV laser projektor, čímž vzniká podivně křehká digitální grafika. V další instalaci zase pomocí záblesku světla promítá divákovi do sítnice obrys jeho vlastní tváře. Kurátor výstavy Richard Drury o Bartoníčkovi píše, že mu jde „především o odkrývání procesů odehrávajících se jak v lidské mysli, tak v přírodě a vesmíru“.
Prokop Bartoníček: „49° 56.822, 15° 15.870“
GASK, Kutná Hora, 6. 4.–1. 6.

Respekt, Kulturní servis, 5. – 11. Květen, 2014