Press "Enter" to skip to content

Mirrsaic – NOW / 2012

česky dole

In an urban scene we can see solar reflections of geometric forms. Abstract composition described by the sun is approaching from above towards the ground. After several hours, the shapes overlap, thus creating a powerful light cluster, which is changing very fast in an interlocking inscription. Individual light fragments at the moment of encounter rendering the word “NOW” which accurately captures the transience of the moment.

Today, the availability of efficient design and lighting technologies, mapping and generative art is often oblivious to the basic rules of light, time and space. I decided to create a impressive public space light installation that would work within the elementary principles.
Mirrsaic, as a process and a tool was programmed, generated and manufactured using the most modern techniques and technologies, which are not directly seen by the viewer. The most complicated project tool is hidden; it remains just a wall, a daylight system and several mirrors in the exact shape, the exact place at the exact time.

Mirrsaic team:
Prokop Bartoníček – concept, principle, production, manufacture
Palo Rusnák – programming of unique simulator of deformation Mirrsaic Designer, http://gk2.sk
powered by PEBE Interactive

video:
making-of part by Mikuáš Křen
time-leaps part and editing by Prokop Bartoníček

Na městské stěně se nepozorovaně skládají sluneční odrazy geometrických tvarů. Abstraktní kompozice vykreslená sluncem se shora pomalu blíží směrem k zemi. Po dvou hodinách se tvary překrývají, a vytvářejí tak silný světelný shluk, který se velmi rychle mění v do sebe se skládající nápis. Jednotlivé světelné fragmenty se na okamžik setkávají a vykreslují slovo “NOW”, které přesně vystihuje pomíjivost této chvíle.

V dnešní době přístupnosti efektivních projekčních a světelných technologií, mappingu a generativního umění se často zapomíná na základní pravidla světla, času a prostoru. Rozhodl jsem se ve veřejném prostoru vytvořit působivou světelnou instalaci, která by fungovala na elementárních principech.
Mirrsaic, jako proces a nástroj, byl programován, generován a vyroben za využití nejmodernějších postupů a technologií, s kterými se však divák přímo nesetká. Nejsložitější nástroj projektu je skryt, zůstává jen stěna, denní světlo a soustava několika zrcadel v přesném tvaru, na přesném místě, v přesný čas.

Prokop Bartoníček – koncept, princip, produkce, výroba
Palo Rusnák – programování unikátního simulátoru deformací Mirrsaic Designer, http://gk2.sk
powered by PEBE Interactive